دوشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۹
ارث،جنین،وراثت،مورث،وارث،قانون مدنی. - آرشیو
شرایط تعلق ارث به جنین/یادداشت مدیرمسئول ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

شرایط تعلق ارث به جنین/یادداشت مدیرمسئول

در قانون مدنی ایران مواد ۸۶۱ تا ۹۴۰ به مبحث ارث اختصاص دارد. ارث در لغت به معنای انتقال غیر ارادی مال یا منفعت ،از شخصی به شخص دیگر است ،در اصطلاح حقوقی مقصود انتقال مالکیت شخص متوفی است که پس از فوت وی به وراثش منتقل می گردد