گزارش تصویری حضور فعال مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در بحران برف
گزارش تصویری حضور فعال مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در بحران برف