کارفرمایان مکلف به متعهد نمودن پیمانکاران برای بیمه نمودن کارکنان خود هستند
کارفرمایان مکلف به متعهد نمودن پیمانکاران برای بیمه نمودن کارکنان خود هستند

توسکانیوز/منوچهر امیری شیراز با اشاره به مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اظهار داشت : در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد مینماید مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود ، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد تامین اجتماعی […]

توسکانیوز/منوچهر امیری شیراز با اشاره به مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اظهار داشت : در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد مینماید مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود ، همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد تامین اجتماعی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . 

معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی استان گیلان ، بر اساس این ماده قانونی ، پرداخت ۵ درصد بهای کل کار پیمانکاران از طرف کارفرما را موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته و افزود : در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد .

وی خاطر نشان ساخت هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید

  • منبع خبر : توسکانیوز