• امروز : پنج شنبه - ۳ فروردین - ۱۴۰۲
0
در نشست دبیران اول و روسای شوراهای استانی حزب کارگزاران مطرح شد :

نه فروپاشی، نه انقلاب

  • کد خبر : 35178
  • ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۷:۱۶
نه فروپاشی، نه انقلاب
پنجشنبه گذشته نشست دبیران اول و روسای شــوراهای اســتانی حزب کارگزاران ســازندگی ایران در مرکــز همایش‌های رایزن تهــران برگزار شــد

توسکانیوز/پنجشنبه گذشته نشست دبیران اول و روسای شــوراهای اســتانی حزب کارگزاران ســازندگی ایران در مرکــز همایش‌های رایزن تهــران برگزار شــد و در ابتدای این مراسم حاضران دغدغه‌های خود را برای اداره کشــور و وضعیت موجود بیان کردند. ســخنرانان این مراســم نیز ضمن تشریح شــرایط امــروز جامعه ایــران و تحلیــل فضای سیاســی حاکــم بــر آن از اهمیت بســیار باالی کنگــره ۸۲ مهرماه ســخن گفتند. سیدحســین مرعشــی، دبیرکل، محســن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی و محمد عطریانفر، رئیس کنگره سراســری حزب کارگزاران سازندگی ایران سخنرانان اصلی این نشست بودند. در نوبت صبح این نشســت، حسین مرعشــی با مقایسه شرایط کنونی و شرایط مشــابه در گذشته، اصلحات را تنها راه‌حل گذر از وضع موجود دانست. محسن هاشــمی درباره کاندیداهای مطلوب حاکمیت و محبوب جریان‌هــای اصلاح‌طلب صحبت کرد و محمد عطریانفر نیز از ۴ نقطــه تاریخی فعالیت حــزب کارگزاران ســخن گفت. نشســت نوبت عصر این مراســم نیز که با ارائــه نظرات معاونان دبیرکل و مسئولان ن دفاتر زیرمجموعه ادامه یافت، راهکارهای ترمیم سازمان حزب در سراسر کشور و تمهیدات الزام برای برگزاری کنگره سراســری، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.مشروح گزارش این نشست را به نقل از روزنامه سازندگی در توسکانیوز بخوانید

 

سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در این نشست از راه‌حل پیشنهادی

خود برای خروج از وضــع موجود گفت و افزود که «تنها راه، اصلاحات اســت؛ نه اصلاحاتی که اصلح‌طلبان بیایند، بلکه اصلحاتی که کشــور در مســیر بهبودی و مناسب‌تری بیفتد که یکی از این مســیرها هم در سیاست می‌تواند متنوع کردن هیات حاکمه باشد.» سیدحسین مرعشی که در این نشست برای آمادگی کنگره ۲۸ مهرماه حزب کارگزاران سازندگی ایران صحبت می‌کرد، افزود: ما به مــردم و اصلح تدریجی کشــور متعهدیم. باید بتوانیم در این شــرایط با نظام سیاسی موجود به یک مصالحه‌ای متقابل برسیم و اصلح‌طلبان، سیاسی‌ها و حتی اصولگرایان میانه باید نسبت به سیاســت‌های کلی و نظام یک تعهدهایی داشته باشند و نظام هم راه را برای رقابت‌های آزادانه باز کند.» او با بیان اینکه اولین و مهم‌ترین گامی که در پیش داریم تشکیل یک کنگره آبرومندانه است، به فضای سیاســی کشور در سال ۷۴ اشاره کرد و گفت: ما خیلی محکم و استوار حرکت می‌کنیم، این گام اولی خواهد بود و پیام روشنی خواهد داد تا فضای سیاســی را مثل سال ۷۴ تغییر دهیم. آن ســال باعث اتفاقی شــد که مجلس پنجم بسیار بهتر از مجلس چهارم شــود. ما باید در کنار مردم باشیم و اینطور نباشد که مردم ما تحت فشارهای متداول از گشــت ارشــاد بگیرید تا طرح صیانت

و ما بنشینیم ســرجایمان و بگوییم ما با مردمیم! باید بایســتیم و آنچه که مصلحت کشوراســت با نیرومندی اجرا کنیم.

 روحانی با رئیسی چه فرقی می‌کرد؟

مرعشــی ادامــه داد: خیلی از دوســتان فکر می‌کردنــد هیچ فرقــی نمی‌کند حســن روحانی رئیس‌جمهور باشد یا ابراهیم رئیسی. خیلی‌ها فکر می‌کردند تفاوتی وجود نــدارد که قالیباف رئیس مجلس باشــد یا الریجانی. با این حال دیدیم که فرق می‌کند و همه شئونات زندگی مردم تحت تاثیر قرار گرفته اســت. از طرح صیانت بگیرید تا عزل مدیران برتــر در بخش‌های عمومی و خصوصی. یکی‌یکی فشــار روی مردم را اضافه کرده است.
راه‌حل هم فقط اصلحات اســت، نه فروپاشی نه شــده اســت. این یعنی باید نیروها و کادرهایمان
انقلب و نه رفتن به ســمت سیستمی بسته‌تر. او را حفظ کنیــم. او همچنین به زاویــه دیگری در
با بیان اینکه نظام اجازه دهد جبهه‌های سیاســی مشارکت در انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت:
شــخصیت‌های طراز اولشــان را بیاورند، گفت: در انتخــاب مجلس آخر، ۴۸ درصــد مردم درگیر
بازی بچگانه و بازی با مدیران درجه ســه و چهار انتخابات بودند. مگر آسان است که برای این ۴۸
را باید تبدیل کنیم بــه بازی بزرگان. اگر این اتفاق درصد بگوییم ما نیستیم؟ این از دست دادن پایگاه
را نتوانیم رقم بزنیــم حتما باید در گام بعدی روی است و من می‌خواهم درباره انتخابات مجلس یک
نیروهای اجتماعی ســرمایه‌گذاری کنیم. خیلی نگاه واقع‌بینانه داشــته باشیم. درست است که در
از شــخصیت‌های فنــی، اجرایی، دانشــگاهی، شهرهایی مثل تهران مشارکت در انتخابات به ۱۸
آموزش‌وپرورش، مهندسان و بازاری‌ها در کشور درصد می‌رسد اما شهرهای کوچکی هم بودند که
هستند که خیلی بهتر از ترکیب فعلی مجلس‌اند. بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد مشــارکت داشته‌اند و این
به یک هدف مشــترک هم‌فکر کنیــم. آن هدف باید برای ما مهم باشد.
مشــترک هم کارآمدی در نظام اداری اقتصادی و  مدل انتخابات۷۴
به اعتقاد مرعشــی ما در مقطعی هســتیم که
کارگزاران باید مجــددا نقش‌آفرینی کند، طوری
که در انتخابات سال ۷۴ نقش‌آفرینی کرد تا کشور
فضایش یک‌بعدی نشود. او با بیان اینکه در حال
حاضر هم فضا بــه خاطر دو انتخابات گذشــته
یک‌بعدی اســت، ادامــه داد: االن باید کارگزاران
برای حمایت و دفاع از ایران و زنده کردن اندیشــه
آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی به میدان بیاید. باید
بیاییم و این فضای سرد را بشکنیم و قاطع می‌گویم
موفقیت در پیش خواهد بود. مرعشــی با اشاره به
اینکه بیش از دوســوم گروه‌های اصلح‌طلبان به
این سیاست گرایش پیدا می‌کنند، بیان کرد: ما در
جبهه اصلحات برای تصمیــم مهمی برای آینده
ایران، منتظر جلب حمایت دیگران نمی‌مانیم. وی
افزود: ما وارثان فکری شــخصیتی مثل آیت‌الله
هاشمی‌رفسنجانی هســتیم و تعهدمان نسبت به
ایران، اســام و مردم، مخصوصا االن که دارند با
مشکلت زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، است.
نبایــد برخی کج‌خلقی‌ها، منش‌هــا و روش‌های
غلط ما را از اصالت جمهوری اسلمی دور کند.
جمهوری اســامی نتیجه فعالیت کامل مردمی و
فراگیر بوده و هنوز هم مهم‌ترین چتر امنیتی و دفاع
ازتمامیتارضیایراناست.مرعشیبابیاناینکه
به خاطر وجود ایرادات و اشکاالتی هم که می‌بینیم

 

محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب
کارگــزاران ســازندگی ایران هم در این نشســت
اظهار کرد: کارگزاران۲۵ ســال ســابقه دارد و در
بزنگاه‌های مختلف اثرگذاری‌های خوبی داشــته
اســت. یکی از اینها انتخابات دوم خرداد بود که
با خدمتگزاران سازندگی شروع شد. مورد بعدی
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲ بود که
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نقش ویژه‌ای ایفا کرد
و حزب کارگزاران در کنار حرکت‌ها و ایثارگری او
عمل کرد. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران
ســازندگی ایران با تاکید بر اینکه نباید ناامید شد،
گفت: همه ما در تهران و اســتان‌ها وظیفه‌مان این
است که فعالیتمان را انجام دهیم. حضور مرعشی
که حاصل از انتخاب او در کنگره ســال گذشــته
بود، هم مغتنم اســت و فعالیت‌های خوبی را آغاز
کرده است. وی ادامه داد: باید در شورای مرکزی
از نیروهایی اســتفاده شــود که هم وقت بیشتر و
هم همت بیشتری برای رســیدن به اهداف حزب
داشته باشند و نترس‌تر هم باشند. اولین انتخابات
پیــش‌رو مجلــس اســت و باید گفت کــه هنوز
اثرگذاری در مجلس امکان‌پذیر اســت.

لینک کوتاه : https://tooskanews.ir/?p=35178
  • منبع : روزنامه سازندگی

ثبت نظرات

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
    دیدگاه های شما، پس از تایید مدیریت در وب سایت خبری توسکا نیوز منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت و افترا و غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهد شد.