تلخنامه افغانستان/طالبان منتظرآمدن به زندگی ماهم هستند
تلخنامه افغانستان/طالبان منتظرآمدن به زندگی ماهم هستند
✍به قلم مهندس علیرضا بخشی نژاد

توسکانیوز/در ورود بدون مناقشه و مقاومت گروه طالبان به خاک افغانستان و گرفتن کل کشور باید خوشحال بود که لااقل بعداز مدتها کشور افغانستان یکپارچه و تحت حاکمیت یک حکومت قرار گرفته و خواه ناخواه مردم در آینده ایی نزدیک با تفکرات و اندیشه های حاکمان طالب اداره خواهد شد .
والبته اینکه طالبان مدعی گسترش فرهنگ خود هستند و باعث دل نگرانی بعضی از نقاط محروم مناطق مرزی خودمان که با افغانها داد و ستدقاچاق دارند.
*نکاتی در تسلیم شدن کشور افغانستان دربرابر طالبان پررنگ تراز مسائل پشت پرده قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد .
در حکومت های جهان سومی اولین آسیب به حکومت. فساد درشریان حاکمیت و نوع اداره دولت پدیدار میشود .
در نظرسنجی های انجام گرفته در کشور افغانستان اکثریت قریب به اتفاق مردم گواه بر انواع فسادهای دولت مردانشان در نوع حکومت هستند و حکومت اشرف غنی را یکی از فاسدترین و رشوه گیرترین دولت های دنیا معرفی مینماید . البته فساد در نوع حکومت تنها عامل تسلیم یک کشور به گروهی کوچک که بالغ بر شصت هزار نفرباشد هرگز نیست و حتما آسیب های بسیاری دیگر دراین نوع تسلیم شدن وجود دارد .
همه مردم ما میدانند مردم افغان مردمانی جنگجو و بسیار شجاع که گروه جهادی فاطمیون یکی از همین گروه هامیباشند هستند. و مقاومت نکردن مردم افغان نمیتواند از ضعف مردم افغانستان باشد چه بسا گروه احمدمسعود از دره پنجشیر تنها شجاعان این کشور نیستند و حتما گروهای دیگر آماده جنگیدن با حاکمان کنونی هستند. وچرا هیچ گروهی مقاومت در برابر طالبان را با تسلیم شدن قبول نمودند.
البته جنگ در افغانستان باعث خستگی همه مردم شده و سالهای متمادی باعث فرسایش همه ذخایر ملی و مردمی گردید و مردم افغان به سمت یکپارچگی و داشتن یک کشور متحد رویایی خواستارش هستند. که در این نوع تسلیم شدن بروز نمود.
مسائلی در کشور افغانستان وجود دارد که شایدبه چشم نیاید و بنده با دونفر از دوستان دانشگاهی افغان به بررسی این موارد پرداختیم
*مردم افغان هنوز مردمانی مرد سالار هستند و اکثریت دوست ندارند زنانشان هیچگونه فعالیت اجتماعی در جامعه داشته باشند و در طی این بیست سال نوع حکومت باعث شد خیلی از بانوان افغان پیشرفت های اجتماعی نموده و آمار طلاق و تنها زندگی کردن بانوان در کابل و چندشهر بزرگ بسیار زیاد شود. وهمین امر باعث گردید این نوع از خشم عموم مردان را تحریک کرده و خودپنداری طالبان بودنشان در این همراهی و تسلیم بیشترجلوه نماید.
*مردمان افغان اکثریت سنتی و دیدگاهایی از نوع سنت مذهبی دارند و فرقه گرایی پاکستانی و عربستانی حاکم بر روح مردم افغان بسیار دیده میشود و جامعه شیعه همیشه تحت فشار بوده و اکنون بیشتر در معرض خطر از این نوع تفکرات خواهند بود.
و در این اوصاف دیدگاه مدارا کردن دولت ایران با چنین اندیشه های افراطی حتما نیاز به استراتژی و نگرشی محتاطانه و با حوصله دارد چه بسا با شیطنت افراطیون کشورهایی همچون پاکستان و عربستان در آینده شاهد حوادث غیر قابل پیش بینی در این نقطه از مرزهای کشورمان با کشور افغانستان خواهیم بودو حتما باید دولت ایران با تمرکز و مدیریت جامع نقش کلیدی در این موقعیت حساس بازی نماید . انتخاب سردار وحیدی وزیر کشور بعنوان دبیر شورای امنیت ملی برای اولین بار این نوید را میدهد که دولتمردان با وسواس مسائل مربوط به کشورهای همسایه را دنبال مینمایند و آمادگی هرگونه مواجهه شدن با این نوع نگرش بیگانگان را داریم . و همه ملت باید بدانیم صلب امنیت از کشورمان ضربه به همه ملت خواهد بود و ایرانیان بارها نشان داده اند در برابر کوچکترین واکنش به خاک کشورمان در مقابل هر کشوری خواهند ایستاد.

  • نویسنده : مهندس علیرضا بخشی نژاد
  • منبع خبر : توسکا نیوز